Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING HET MEISJE IN BLAUW

Uw privacy is belangrijk voor Het Meisje In Blauw. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Tevens informeren wij u graag wat uw rechten hierin zijn.

1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
Het Meisje In Blauw, gevestigd aan Saturnuslaan 20, 3318 ES Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hetmeisjeinblauw.nl
Saturnuslaan 20
3318 ES Dordrecht

+31 6 508 2 333 0
chantal@hetmeisjeinblauw.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Meisje In Blauw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Trouwdatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Meisje In Blauw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk)
 • Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt)
 • Etnische afkomst
 • Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst)

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Het Meisje In Blauw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie. 


4. Het delen van uw persoonsgegevens met derden: 

Het Meisje In Blauw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Meisje In Blauw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Waar worden uw gegevens nog meer opgeslagen:
 • Webhosting: Byte (door het mailcontact wat wij hebben en het contactformulier wat u invult)
 • Google Drive (alle gegevens van Het Meisje In Blauw worden op Google Drive opgeslagen)

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren: 

Het Meisje In Blauw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • NAW gegevens & Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na het versturen van de laatste factuur > Reden: wettelijke verplichting
 • Bijzondere persoonsgegevens & Geboortedatum > Bewaartermijn: 4 jaar na afronding van de overeenkomst > Reden: voor het goed uitvoeren van de overeengekomen diensten.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Meisje In Blauw maakt op haar website gebruik van cookies. Het gebruik van cookies op de website van Het Meisje In Blauw is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de website. Zodoende dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd wordt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Meisje In Blauw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar chantal@hetmeisjeinblauw.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Het Meisje In Blauw wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Meisje In Blauw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Chantal Dubbeldam via chantal@hetmeisjeinblauw.nl.

9. Geautomatiseerde besluitvorming
Het Meisje In Blauw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

10. Social Media
Communicatie via de verscheidene social media kanalen (Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Deze privacyverklaring (V1.0 – dd 17 februari 2020) gaat in per 18 februari 2020. Het Meisje In Blauw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring.